STRONA GŁÓWNALISTA ZWYCIĘZCÓWREGULAMIN

Regulamin Loterii Audioteksowej
„Nowa Kumulacja”

§ 1. Organizator, czas trwania i podstawy prawne funkcjonowania Loterii.
1. Loteria audioteksowa pod nazwą „Nowa Kumulacja” (zwana dalej „Loterią”) organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 612), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
2. Organizatorem Loterii pod nazwą „Nowa Kumulacja” jest ALPHA MOBILE sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Okopowej 18b/2, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372413, NIP 525-249-48-14, REGON 142714672, tel. (83) 410-53-28, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacyjno-prawną funkcjonowania Loterii. Każdy Uczestnik wraz ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Loterii wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu. 4. Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Loteria trwa od dnia 4. lipca 2015 roku, do dnia 31. sierpnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, że wiadomości SMS uprawniające do wzięcia udziału w Loterii można nadsyłać w terminie od dnia 4. lipca 2015 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 31. lipca 2016 roku do godziny 23:59:59.
6. Nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu i przepisów prawa w trakcie trwania Loterii czuwa osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwana dalej „osobą nadzorującą”, której zakres obowiązków wyznacza art. 24 ustawy o grach hazardowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 612) i świadectwo nr 7242/821/13.
7. W materiałach promocyjnych Loterii, w tym w ogłoszeniach prasowych, ogłoszeniach w mediach elektronicznych, radiowych, stronie www Organizatora, bądź Loterii, itp. Organizator poinformuje: kto jest Organizatorem Loterii wraz z adresem korespondencyjnym Organizatora, o adresie strony internetowej www, pod którą udostępniony jest Regulamin i informacji jak można uzyskać tekst Regulaminu w wersji papierowej, o kosztach wiadomości SMS wysyłanych i odebranych w ramach Loterii, o informacji, że w Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 2. Uczestnicy. 1. Uczestnikami Loterii (dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie zamieszkałe na terenie RP osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i które posiadają numer telefonu zarejestrowany przez operatora sieci telefonii komórkowej działającego w Polsce lub które zostały upoważnione przez posiadacza numeru do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora oraz wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora.
3. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Loterii. 1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest przesłanie swojego zgłoszenia, w okresie od dnia 4. lipca 2015 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 31. lipca 2016 roku, do godziny 23:59:59 w alternatywnych formach:
a) wiadomości SMS MO na odpłatny numer 73339 o dowolnej treści;
b) skutecznego obciążenia przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja odbywa się poprzez: wysłanie pod numer 60339 bezpłatnej wiadomości SMS o treści „TAK” lub „OK” (przy czym komenda „TAK” jest równoznaczna komendzie „OK”);
c) skutecznego obciążenia przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja odbywa się poprzez: wysłanie pod numer 60339 bezpłatnej wiadomości SMS o treści „TAK” lub „OK” (przy czym komenda „TAK” jest równoznaczna komendzie „OK”);
w dalszej części zwanych Zgłoszeniem.
2. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma bezpłatną powitalną wiadomość SMS od Organizatora z potwierdzoną informacją: kto jest Organizatorem Loterii wraz z adresem korespondencyjnym Organizatora, o adresie strony internetowej www, pod którą udostępniony jest Regulamin i informacji jak można uzyskać tekst Regulaminu w wersji papierowej, o kosztach wiadomości SMS wysyłanych i odebranych w ramach Loterii, o informacji, że w Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Koszt przesłania Zgłoszenia SMS MO na numer 73339 wynosi 3 zł + VAT.
4. Koszt odebrania wiadomości SMS MT z numeru 60339 wynosi 3 zł + VAT.
5. Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS MO pod numer 73339 można dokonywać wielokrotnie.
6. Każde Zgłoszenie, czyli otrzymana wiadomość SMS MT w ramach usług subskrypcyjnych lub każda wysłana wiadomość SMS MO pod numer 73339, której koszt ponosi uczestnik, stanowi jeden los na loterii.
7. W ramach jednej usługi subskrypcyjnej Uczestnik będzie otrzymywał 1 płatną wiadomość SMS MT dziennie.
8. Każde przesłane Zgłoszenie będzie rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
9. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii, bierze udział w losowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W Loterii będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu, które wpłynęły i zostały zarejestrowane przez system teleinformatyczny Organizatora w okresie od dnia 4. lipca 2015 roku od godziny 00:00:00, do dnia 31. lipca 2016 roku, do godziny 23:59:59.
10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w usłudze subskrypcyjnej aktywowanej poprzez wiadomość TAK wysyłając wiadomość SMS na numer 60339 o treści „STOP TAK”. Koszt przesłania wiadomości „STOP TAK” na numer 60339 jest bezpłatny. Organizator wyłącza usługę subskrypcyjną w terminie 1 godziny od chwili otrzymania wiadomości SMS o treści „STOP TAK”.
11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w usłudze subskrypcyjnej aktywowanej poprzez wiadomość OK wysyłając wiadomość SMS na numer 60339 o treści „STOP OK”. Koszt przesłania wiadomości „STOP OK” na numer 60339 jest bezpłatny. Organizator wyłącza usługę subskrypcyjną w terminie 1 godziny od chwili otrzymania wiadomości SMS o treści „STOP OK”.
12. Rezygnacja z usługi subskrypcyjnej nie powoduje utraty dotychczas uzyskanych losów na Loterii, które biorą udział w losowaniu do zakończenia trwania Loterii na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie, oprócz wiadomości powitalnej, w każdym dniu trwania Loterii, w godzinach między 10.00 a 19.00, maksymalnie do 3 dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS dotyczących Loterii „Nowa Kumulacja” o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Regulaminu.
14. Uczestnik ma prawo domagania się od Organizatora, by ten nie przysyłał mu dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS. W tym celu Uczestnik wysyła wiadomość SMS o treści „STOP KUMULACJA” pod bezpłatny numer 8043. Po wysłaniu wiadomości SMS o treści „STOP KUMULACJA” Organizator w ciągu 1 dnia od chwili otrzymania tej wiadomości zaprzestanie wysyłania Uczestnikowi dodatkowych wiadomości.
15. Rezygnacja z otrzymywania dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS nie powoduje wypisania się Uczestnika z Usług Subskrypcyjnych, co następuje wyłącznie w formie opisanej w § 3 pkt 10 i 11 Regulaminu.
16. Organizator zobowiązuje się do przesyłania Uczestnikom Loterii wiadomości SMS wyłącznie o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Nagrody
1. Łączna pula nagród w Loterii wynosi: 382.000,00 zł ( trzysta osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych) brutto.
2. W Loterii przewidzianych jest 378 Nagród Dziennych, 56 Nagród Tygodniowych i Nagroda Główna.
3. Podstawowa pula Nagrody Dziennej wynosi 1000 zł.
4. Na pulę Nagrody Dziennej składa się 10 nagród: 1 nagroda w wysokości 1000 zł, 2 nagrody po 500 zł, 3 nagrody po 200 zł i 4 nagrody po 100 zł.
5. W przypadku wylosowania przez Zwycięzcę nagrody innej niż 1000 zł różnica pomiędzy wartością 1000 zł a wysokością wylosowanej nagrody przechodzi do puli najbliższej Nagrody Tygodniowej jako Kumulacja Tygodniowa.
6. Nagrodą Tygodniową jest jedna z 10 nagród: Kumulacja Tygodniowa, 2 nagrody po 1000 zł, 3 nagrody po 400 zł, 4 nagrody po 200 zł.
7. Jeżeli w wyniku losowań Nagród Dziennych w danym tygodniu Kumulacja Tygodniowa w tym tygodniu wyniosłaby 0 zł, to dla potrzeb losowania przyjmuje się jej wartość na kwotę 1000 zł.
8. W przypadku wylosowania przez Zwycięzcę Nagrody Tygodniowej nagrody innej niż Kumulacja Tygodniowa, różnica pomiędzy wartością Kumulacji Tygodniowej a wylosowaną Nagrodą Tygodniową zasila Kumulację Finałową jako jedna z nagród w losowaniu Nagrody Głównej.
9. Suma różnic pomiędzy Kumulacjami Tygodniowymi a wylosowanymi Nagrodami Tygodniowymi w sumie tworzy Kumulację Finałową.
10. Nagrodą Główną jest jedna z 19 nagród: Kumulacja Finałowa, 2 Nagrody po 50.000,00 zł, 6 nagród po 25.000,00 zł, 10 nagród po 10.000,00 zł.
11. Środki na nagrody w losowaniu Nagrody Głównej będą pochodziły z niewylosowanych nagród w losowaniach Nagród Dziennych i Tygodniowych.
12. Jeżeli w wyniku losowań Nagród Tygodniowych Kumulacja Finałowa wyniosłaby 0 zł, to dla potrzeb losowania przyjmuje się jej wartość na kwotę 1000 zł.
13. Zwycięzca Nagrody Dziennej, Nagrody Tygodniowej albo Nagrody Głównej wygrywa zawsze tylko jedną nagrodę spośród wszystkich danych nagród.
14. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród w danym dniu jest skuteczne obciążenie przez swojego Operatora opłatą za wysłaną wiadomość SMS stanowiącą zgłoszenie do Loterii, bądź skuteczne obciążenie przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja stanowi zgłoszenie do Loterii.

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców Loterii.
1. Zwycięzcy wyłaniani są w drodze losowania przeprowadzanego przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowania za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Zwycięzców Loterii, spośród numerów telefonów uczestniczących w Loterii.
2. Podczas losowania program komputerowy wyłania Zwycięzcę oraz wysokość nagrody.
3. Losowanie nagród przeprowadzane jest w siedzibie Organizatora pod nadzorem osoby nadzorującej.
4. Losowanie Zwycięzców Nagród Dziennych odbywa się w okresie od dnia 6. lipca 2015 roku do dnia 1. sierpnia 2016 roku, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W poniedziałek następujący po sobocie i niedzieli wypadających w okresie trwania Loterii przeprowadzone zostaną 3 losowania. W przypadku, gdy w okresie trwania Loterii wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, następnego dnia, w którym zgodnie z niniejszym Regulaminem powinno mieć miejsce losowanie, nastąpi losowanie dodatkowe.
5. Nagrody Dzienne będą losowane za każdy dzień trwania loterii z wyjątkiem piątku, za który to dzień będzie losowany Zwycięzca Nagrody Tygodniowej.
6. Losowanie Zwycięzców Nagród Tygodniowych odbędzie się za każdy piątek trwania loterii w każdy poniedziałek począwszy od dnia 13. lipca 2015 roku.
7. Losowanie Zwycięzcy Nagrody Głównej odbędzie się dnia 1. sierpnia 2016 roku.
8. W każdym losowaniu Nagrody Dziennej biorą udział losy zdobyte przez Uczestników w dniu, za które odbywa się losowanie. Numer telefonu każdego Uczestnika będzie figurował na liście Uczestników losowania w ilości stanowiącej odpowiednik losów uzyskanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu w dniu poprzedzającym losowanie.
9. W losowaniu Nagrody Tygodniowej biorą udział wszystkie losy zdobyte przez Uczestników w okresie od soboty do piątku w danym tygodniu trwania Loterii.
10. W losowaniu Nagrody Głównej biorą udział wszystkie losy zdobyte przez Uczestników w czasie trwania Loterii.
11. W każdym losowaniu Nagrody Dziennej, Nagrody Tygodniowej i Nagrody Głównej zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca oraz jeden kandydat rezerwowy do tej nagrody, na wypadek zaistnienia przewidzianych w niniejszym Regulaminie okoliczności wykluczających nabycie przez Zwycięzcę uprawnień do odbioru nagrody.
12. Po dokonaniu losowania Organizator z numeru telefonu (83) 410-53-28 najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu losowania podejmuje próbę połączenia się ze Zwycięzcą na numer telefonu, za pośrednictwem którego zostało wysłane Zgłoszenie. Organizator zastrzega, że każda rozmowa ze Zwycięzcą będzie nagrywana. W przypadku, gdy Zwycięzca nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do nagrody.
13. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia ze Zwycięzcą danej nagrody Organizator podejmie próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do danej nagrody. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą do nagrody.
14. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wypłatę nagrody.
15. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 12 i 13 Regulaminu, Zwycięzca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu, że jest osobą pełnoletnią oraz oświadczenie, o tym, że jest właścicielem karty SIM lub że został upoważniony przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu, a ponadto podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer mieszkania), nr PESEL oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana nagroda, a także oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
16. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków określonych w § 5 pkt 15 lub zaistnieją okoliczności określone w punkcie § 5 pkt 12 lub § 5 pkt 13 Regulaminu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody kandydata rezerwowego. Kandydat rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą połączenia telefonicznego w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia, w którym poprzednio weryfikowana osoba utraciła prawo do nagrody.
17. Czynności, o których mowa w pkt. 12 i 15 podejmowane są przez Organizatora pod nadzorem osoby nadzorującej.
18. Weryfikacja kandydatów rezerwowych będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną powyżej.
19. Wyłanianie Zwycięzców zostanie zakończone do dnia 7. sierpnia 2016 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony lub nie zgłosi się Zwycięzca którejkolwiek z nagród, dana nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
20. Lista Zwycięzców nagród będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji listy Zwycięzców na stronie www.kumulacja.net przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię, pierwsza litera nazwiska, nazwa miejscowości zamieszkania Zwycięzcy oraz wysokość wygranej nagrody.

§ 6. Wydawanie nagród.
1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę danej nagrody, w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, w dniu powiadomienia o wygranej, następujących danych:
a) imienia i nazwiska albo nazwy Zwycięzcy, serii i numeru dowodu osobistego;
b) adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) Zwycięzcy;
c) numeru PESEL;
d) numeru rachunku bankowego, na który nagroda ma zostać przekazana.
2. Wydanie nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę nie później niż do dnia 14. sierpnia 2016 roku.
3. Wydanie nagród pieniężnych o wartości powyżej 2280 zł nastąpi z potrąceniem należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody.
4. Wydanie nagród w Loterii zakończy się do dnia 14. sierpnia 2016 roku. W przypadku, gdy którakolwiek z nagród nie zostanie wydana Zwycięzcy w tym terminie z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy danej nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
5. Jeżeli żaden ze Zwycięzców nie spełni warunków określonych w ustępach poprzedzających nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
6. W każdym razie wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 7. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji.
1. Reklamacje dotyczące realizacji procedury przeprowadzenia Loterii można składać wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, jednakże nie później niż w terminie do dnia 19. sierpnia 2016 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, z którego korzysta(ł) w czasie Loterii, a także dokładny opis i powód reklamacji. Podanie przez Uczestnika numeru telefonu, z którego wysłana została wiadomość SMS, treść wysłanego SMS-a, data i godzina jego odebrania nie stanowią niezbędnej treści reklamacji, jednak mogą mieć wpływ na dokładność rozpoznania reklamacji przez Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10. dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zarzuty zawarte w reklamacjach będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.
6. Roszczenia z tytułu udziału w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 612).

§ 8. Ograniczenie odpowiedzialności. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub na skutek innych niż siła wyższa okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Loterii dokonane jest przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną ponosi ta osoba.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane próby zgłoszenia udziału w Loterii.

§ 9. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Loterii jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wydania Nagrody.
2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Loterii „Nowa Kumulacja”.
4. Uczestnik ma prawo w każdym czasie odwołać wyrażoną uprzednio zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora.
5. Do każdego Uczestnika może zostać wysłany dodatkowy SMS zwrotny z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie oferty dotyczącej nowych Loterii organizowanych przez Organizatora oraz przesyłanie informacji promocyjnych i marketingowych, jak również na otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami handlowymi dotyczącymi działalności Organizatora i podmiotów związanych z Organizatorem.
6. Potwierdzeniem wyrażenia zgody przez Uczestnika na otrzymywanie opisanych powyżej informacji, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), będzie przesłanie przez Uczestnika wiadomości SMS o treści: ZGODA na bezpłatny numer 8043.

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Loterii dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kumulacja.net. Na pisemnie złożone w siedzibie Organizatora lub pocztą żądanie doręczenia Regulaminu, Regulamin zostanie Uczestnikowi doręczony w formie pisemnej.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być podstawą dla roszczeń Zwycięzców. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 612).

Załącznik do Regulaminu loterii audioteksowej „Nowa Kumulacja” – treści wiadomości SMS jakie uczestnicy będą otrzymywać od Organizatora.
1. Organizator Loterii: Alpha Mobile Sp. z o.o. Regulamin dostepny: Biala Podlaska, Okopowa 18b/2 oraz na www.kumulacja.net Loteria tylko dla osob pełnoletnich
2. Witamy w Loterii Nowa Kumulacja. Otrzymasz 1 SMSa dziennie, koszt kazdego SMS to 3,69 z VAT. Reg.kumulacja.net. Aby zakonczyc wyslij STOP OK na 60339
3. Usluga KUMULACJA zastala usunieta.
4. Usluga KUMULACJA zastala usunieta. Dolacz do nas ponownie. Wyslij OK.na 60339 i graj o super nagrody.
5. Usluga KUMULACJA zastala usunieta. Dolacz do nas ponownie. Wyslij OKna 60339 i graj o duze pieniadze.
6. Witamy w loterii KUMULCJA. Oplata za każdy Przychodzacy SMS specjalny to 3,69 PLN brutto. Otrzymasz 1 SMS dziennie. Reg:kumulacja.net. Jesli chesz wylaczyc usluge KUMULACJA wyslij SMS o tresci STOP OK. na 60339.
7. Witamy w usludze KUMULCJA. Oplata za każdy Przychodzacy SMS specjalny to 3,69 PLN brutto. Otrzymasz 1 SMS dziennie. Reg:kumulacja.net. Jesli chesz wylaczyc usluge KUMULACJA wyslij SMS o tresci STOP OK. na 60339.
8. Witamy w loterii Kumulacja. Otrzymasz 1 SMS dziennie, który da ci 1 szanse na wygrana. W puli ponad 200.000zl. Oplata za każdy przychodzacy SMS specjalny to 3,69 PLN brutto. Reg: www.kumulacja.net. Jesli chesz wylaczyc usluge Kumulacja wyslij SMS o tresci STOP OK 60339.
9. Witaj w Loterii Nowa Kumulacja! Ponad 200.000 zl w puli! Otrzymasz codziennie jedna wiadomosc z szansa na super nagrody! Kazdy SMS przychodzacy kosztuje 3,69 PLN z VAT. Regulamin: reg.kumulacja.net. Aby zakończyć wyslij SMS o treści STOP OK na numer 60339 (0 PLN)
10. Witamy w Loterii Nowa Kumulacja! Wlasnie otrzymales szanse na duze pieniadze w losowaniu!
11. WITAMY W LOTERII Nowa Kumulacja. OPLATA ZA KAZDEGO PRZYCHODZACEGO SMS SPECJALNEGO TO 3,69 PLN BRUTTO. www.kumulacja.net
12. Witamy w Nowej KUMULACJI. Oplata za kazdy przychodzacy SMS to 3,69 PLN brutto. Otrzymasz 1 SMS dziennie. Regulamin: www.kumulacja.net
13. Usluga KUMULACJA zastala usunieta.
14. Numer zostal wypisany z loterii. Dziekujemy.
15. Loteria jeszcze nie rozpoczela sie.
16. Loteria juz sie zakonczyla. Aby otrzymywac informacje o kolejnych konkursach i loteriach, wyslij ZGODA na 8043 (0zl)- SMS DARMOWY, CALKOWICIE BEZ OPLAT!
17. Bedziesz otrzymywac informacje o innych Loteriach i Konkursach Organizatora. Juz niedlugo szanse na OLBRZYMIA kase!
18. Jesli chcesz wylaczyc usluge Nowa Kumulacja wyslij SMS o tresci STOP OK na numer 60339 reg. www.kumulacja.net
19. Aktualnie kumulacja na najblizsze losowanie wynosi az xxx zl. Zagraj Teraz! Wyslij OK na 73339 i czekaj na nasz telefon. Nie daj się wyprzedzic! (3,69zl)
20. Brakuje CI Kasy? Nie wiesz jak je zdobyc? Pieniadze sa w zasiegu twojej reki! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) by miec szanse na ich odbior! 200.000 zl w puli.
21. Brawo! Wlasnie Ty zagrasz o dzisiejsza KUMULACJE, jezeli wyslesz SMS o tresci OK na 73339. Ponad 200.000 zl w puli. Wyslij juz teraz! (3,69zl)
22. Codziennie ktos wygrywa. Czemu nie ty? Daj nam szanse na przekazanie Ci wygranej! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) xxx zl w grze!
23. Codziennie masz szanse na wygrana w loterii. Wyslij OK na 73339 (3,69zl z VAT) i zgarnij cala pule! Ponad 200.000 zl!
24. Czy jestes zwyciezca? Sprawdz! Wyslij OK. na 73339 bo do wygrania duza kasa! W puli ponad 200.000 zl. POWODZENIA (3,69 zl)
25. Czy wiesz, ze KUMULACJA czeka na Ciebie! 200.00 zl w puli! Wystarczyc wyslac OK na 73339 (3,69zl) by o nie zawalczyc!
26. Daj sobie chwile radosci! W puli ponad 200.000 zl. Wygraj juz teraz! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) by miec szanse na ich odbior!
27. Daj sobie zrobic prezent! Wyslij do nas OK na 73339 (3,69zł) i zgarnij xxx zl! Losowanie już dzis!
28. Do nr xxx! Graj bo masz szanse na na wielka wygrana! !xxx zl w loterii! Wyslij OK na 73339 (3,69 zl) i poczekaj na nasz telefon! (3,69zl)
29. Do nr xxx: Ponad 200.000 zl czeka w puli. Sprawdz czy na Ciebie?! Pieniadze sa blisko! Wyslij OK na 73339 (3,69zl). Szansa na wygrana przed Toba!
30. Do wygrania ponad200.000 zl! Masz duze szanse! Wyslij TAK na 73339 (3,69 zl) by miec szanse na ich odbior!
31. Dobre zagranie, zblizasz sie do celu! Pieniadze sa coraz blizej! WyslijOK na 73339 (3,69zl), aby miec szanse na ich odbior!
32. Dzis grasz o xxx zl. Wyslij Ok. na 73339 i sprawdz czy pieniadze te trafia wlasnie do Ciebie. Masz duze szanse! (3,69 zl)
33. Dzis Twoj dzien! KUMULACJA! Onad 200.000 zl w puli! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i zwieksz swoja szanse na wygrana
34. Dzis Wielkie Losowanie Super Nagrody! W puli ponad 200.000zl Wyslij OK. na 73339. Nie przegap takiej okazji! (3,69zl)
35. Dzis xxx (dzien kobiet, dzien matki, ojca itd.) Mamy dla Ciebie prezent! W puli ponad 200.000 zl. Wyslij OK. na 73339 i zdobadz szanse na extra gotowke! (3,69 zl)
36. Dzisiejsza KUMULACJA moze byc Twoja! W puli ponad 200.000 zl Wyslij OK na 73339 (3,69zl) byc moze xxx zl czeka dzis wlasnie na Ciebie!
37. FANTASTYCZNIE! Twoj nr xxx ma szanse wygrac nagrode dnia! Jestes naprawde blisko! Xxx to kwota o ktora dzis grasz! WyslijOK na 73339 (3,69zl)
38. FANTASTYCZNIE! Twoj nr xxx ma szanse wygrac nagrode dnia! Jestes naprawde blisko!Ponad 200.000zl w puli! Wyslij OK na 73339 (3,69zl)
39. Gratulacje! Odbierz premie i zwieksz swoja szanse na wygrana. Wyslij OK na 73339 (3,69zl).Ponad 200.000zl moze trafic do Ciebie!
40. Gratulujemy! Nr xxx jest bliski wygrania KUMULACJI Ponad 200.000zl w puli.WyslijOK na 73339 (3,69zl) i zwieksz swoje szanse juz teraz!
41. Jestes bliski spelnieniu marzen. Nie poddawaj sie! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Ponad 200.000 zl w puli! Sprawdz czy trafi do Ciebie!
42. Jestes bliski spelnieniu marzen. Nie poddawaj sie. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Nawet xxx zl moze trafic wlasnie do Ciebie.
43. Juz dzis graj o duza kase. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Taka szansa moze sie nie powtorzyc! Wykorzystaj ja TERAZ. Wpuli ponad 200.000zl
44. Juz dzis graj o xxx zl. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Taka szansa moze sie nie powtorzyc! Wykorzystaj ja TERAZ
45. Juz dzis graj oduza kase. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Taka szansa moze sie nie powtorzyc! Wykorzystaj ja TERAZ. Wpuli ponad 200.000zl
46. Juz teraz zasil swoje konto! Wyslij OK na na 73339 . W puli ponad 200.000 zl, a wygrana moze trafic wlasnie do Ciebie! (3,69zl)
47. Juz za chwile losowanie! W puli ponad 200.000 zl Wygrana moze trafic wlasnie do Ciebie! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i spelnij swoje marzenia!
48. Juz za chwile losowanie! Xxx zl moze trafic wlasnie do Ciebie! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i spelnij swoje marzenia!
49. Kasa przed Toba. Wyciagnij po nia reke! Ponad 200.000 zl w puli! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) a moze trafi ona wlasnie do Ciebie!
50. Kolejna szansa na kase! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i zgarnij kase! Ponad 200.000 zl w puli! Twoja kolej na zwycieztwo!
51. Kolejna szansa na kase! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i zgarnij xxxzl! Twoja kolej na zwycieztwo!
52. Kumulacja, codziennie kasa do wygrania. Wyslij OK na 73339 (3,69zl z VAT) Masz szanse nawet na wygrana. W puli ponad 200.000 zl
53. Kumulacja:codziennie masz szanse na wygrana.Nawet 200.000 zl moze trafic do Ciebie!Spiesz sie, inni juz graja! Wyslij ok 73339 (3,69zl)
54. Kumulacja:W puli ponad 200.000zl.Wygraj duza kase i wydaj ja na co masz ochote!Super xxx (np. wakacje), xxx (np. nowe auto). Wyslij Ok na 73339. To wszystko moze byc Twoje (3,69zl)
55. Lubisz gry losowe? KUMULACAJA czeka na Ciebie! Ponad 200.000 zl w puli! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i zgarnij kase!
56. Lubisz ryzyko? Wyslij OK na 73339 (3,69zl) . Nawet 200.000 zl moze byc Twoje! Nie czekaj! Wyslij juz teraz!
57. Marzysz o wielkiej kasie? KUMULACJA to Twoja szasna! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i zagraj! Ponad 200.000 w puli.
58. Masz ochote podrozowac! Wyslij TAK na 73339 (3,69zl) i zdabadz ekstra kase na wakacje! Ponad 200.000 zl w puli!
59. Mniej niż 24 godziny do losowania! W puli 200.000 zl. Spiesz sie! Wyslij Ok. na 73339. Te pieniadze moga byc Twoje juz jutro! (3,69zl)
60. Mniej niż 24 godziny do losowania! W puli 200.000 zl. Spiesz sie! Wyslij Ok. na 73339. Zostan zwyciezca i zrealizuj swoje marzenia! (3,69zl)
61. Nakrec się na kase! Do wygrania ponad 200.000 w puli. Wyslij OK. na 73339 (3,69zl) Gdy do Ciebie oddzwonimy wygrywasz na 100 %
62. Nawet 200.000 zl czeka na uzytkownika z nr xxxx. Wyslij TAK na 73339 (3,69zl) i zwieksz swoje szanse na wygrana.
63. Nie czekaj az xxxzl przejdzie obok Ciebie! WyslijOK na 73339 (3,69zl). To moze byc Twoj dzien i Twoje pieniadze!
64. Nigdy nic nie wygrales. Teraz masz prawdziwa szanse!Ponad 200.000 zl w puli. To ty możesz je zdobyc! Wyslij OK. na 73339 (3,69zl) i poczekaj na nasz telefon!
65. Nr xxx jest bliski wygranej! Wystarczy SMS o tresci OK na 73339 (3,69zl) by zblizyc sie do celu! Dzis grasz o xxx zl!
66. Nr xxx jest bliski wygranej! Wystarczy SMS o tresci OK na 73339 (3,69zl) by zblizyc sie do celu! W puli ponad 200.000 zl.
67. Nr xxx to potencjalny zwyciezca dzisiejszej KUMULACJI! Opisz na 73339 (3,69 zl) i zagraj o xxx! Nie czekaj!
68. Nr xxx to potencjalny zwyciezca wielkiej KUMULACJA. Wyslij OK na 73339 (3,69 zl) Ponad 200.000 zl w grze! Masz szanse je zdobyc!
69. Nr xxx zostal nominowany. Na zwyciezce czeka gotowka. W puli ponad 200.000 zl. Wyslij OK na 73339 juz teraz( 3,69zl)
70. Nr xxx zostal nominowany. Na zwyciezce czeka nawet xxxzl. Wyslij OK na 73339 już teraz( 3,69zl)
71. Nr xxx zostal wytypowany do gry o duze pieniadze. W puli ponad 200.000 zl.Wlasnie teraz wyslij OK na 73339 (3,69zl). To Twoja szansa!
72. Nr xxx zostal wytypowany do gry o xxx zl. Wlasnie teraz wyslij OK na 73339 (3,69zl). To Twoja szansa!
73. Numer xxx ma dzis duze szanse na wygrana. Wyslij Tak na 73339 (3,69 zl) by zwiekszyc swoje szanse. Ponad 200.000 zl w puli!
74. Poddaj sie emocjom! Nie odpuszczaj! Onad 200.000 zl w puli! Jestes bardzo blisko wygranej. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Te pieniadze NAPRAWDE moga byc TWOJE!
75. Poddaj sie emocjom! Nie odpuszczaj! xxx zl moze byc Twoje. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) Te pieniadze NAPRAWDE moga byc TWOJE!
76. Podroz dookoła swiata? xxx zl na pewno wystarczy. Wyslij TAK na 73339 (3,69zl) i zwieksz swoja szanse na wygrana!
77. Rozbij bank! Wygrana moze byc Twoja! Wygaj fortune! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) W puli czeka az 200.000 zl! Na Ciebie?
78. Rozgrywka w trakcie! Nagroda coraz blizej! Kontynuuj i zwieksz swoje szanse! WyslijOK na 73339 (3,69zl) ponad 200.000 zl w grze!
79. Spraw sobie przyjemnosc i wygraj kase! Ponad 200.000 zl w puli. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i odbierz szczesliwy los!
80. Spraw sobie super prezent! Wyslij OK. na 73339. W puli ponad 200.000 zl. Wyslij tylko 1 SMS. Losowanie wkrotce! (3,69zl)
81. Sprobuj szczescia w nowej loterii. Do wygrania nawet 200.000 zl.Wyslij OK na 73339 (3,69zlzVAT) Juz teraz!
82. Strzal w dziesiatke! Wygrana moze trafic do wlasnie do Ciebie!Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i zyskaj kolejna szanse na wygrana.Ponad 200.000 zl w grze!
83. Super OKAZJA! Zdobadz dodatkowe szanse w dzisiejszym losowaniu! W puli ponad 200.000zl Wyslij OK. na 73339 i badz blizej wybranej (3,69 zl)
84. To Twoj dobry dzien! Twoj Nr xxx wygral szanse zdobycia duzych pieniedzy zl! WyslijOK na 73339 (3,69zl) Losowanie juz dzis! Ponad 200.000 zl w puli!
85. To Twoj dobry dzien! Twoj Nr xxx wygral szanse zdobycia xxx zl! WyslijOK na 73339 (3,69zl) Losowanie juz dzis! Powodzenia!
86. Udalo sie! Zdobyles szanse na duza kase! WyslijOK na 73339 (3,69zl) Ponad 200.000 zl w puli. Przekonaj sie czy trafi ona wlasnie do Ciebie!
87. Udalo sie! Zdobyles szanse na xxxx zl! Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i przekonaj sie czy trafia one wlasnie do Ciebie!
88. UWAGA! Dzis WIELKIE LOSOWANIE! W puli ponad 200.000zl! Wyslij Ok. na 73339 i czekaj na nasz telefon. (3,69zl)
89. UWAGA! Dzis WIELKIE LOSOWANIE! Xxx zl do zgarniecia! Wyslij Ok. na 73339 i czekaj na nasz telefon. (3,69zl)
90. UWAGA! KUMULACJA! Dzis grasz o xxxx. Wyslij OK na 73339 (3,69zl). Losowanie juz dzis! POWODZENIA!
91. UWAGA! KUMULACJA! Grasz o duze pieniadze! W puli ponad 200.000 zl Wyslij OK na 73339 (3,69zl). Losowanie juz dzis! POWODZENIA!
92. UWAGA! Niewiele czasu zostalo do konca dnia! Wkrotce ktos wygra duza kase! Wyslij OK na 73339 to mozesz byc Ty. Graj o xxx zl (3,69 zl)
93. UWAGA! Niewiele czasu zostalo do konca dnia! Wkrotce ktos wygra duza kase! Wyslij OK na 73339 to mozesz byc Ty.W puli ponad 200.000zl (3,69 zl)
94. Uwaga! Tylko teraz! Unikalna szansa na wygranie duzej kasy! W puli ponad 200.000 zl. Wystarczy, ze wyslesz OK. na 73339 i poczekasz na nasz telefon (3,69 zl)
95. UWAGA!Ponad 200.000 zl w puli.Te pieniadze moga trafic do Ciebie.Odpisz OK na 73339 (3,69zl), aby wiekszyc swoje szanse na ich otrzymanie.
96. W puli do wygrania ponad 200.000zl Masz duze szanse! Wyslij OK na 73339 (3,69 zl) by miec szanse na ich odbior!
97. W puli nagrod loterii jest xxx zl! Wyslij teraz OK na 73339 i zaczekaj na nasz telefon! (3,69zl)
98. W puli ponad 200.000zl.Wygraj duza kase i wydaj ja na co masz ochote! xxxx, xxxxx (np. super wakacje, nowe auto). Wyslij Ok na 73339. To wszystko moze byc Twoje (3,69zl)
99. W ta sobote wielkie pieniadze do wygrania! Ponad 200.000zl w puli! Wyslij Ok. na 73339, a zdobedziesz szanse na ich otrzymanie. Spiesz się! (3,69 zl)
100. W ta srode wielkie pieniadze do wygrania! Ponad 200.000 zl w puli! Tylko dla Ciebie! Wyslij OK. na 73339 i zagraj o nie (3,69 zl)
101. Wazna wiadomosc dla nr xxx. Do wygrania nawet 200.000tys. Nie czekaj wyslij Ok na 73339 (3,69zl) Spiesz sie.
102. Wez los w swoje rece i zagraj o xxx zl. Wyslij Ok. na 73339. PAMIETAJ masz duze szanse na ich zgarniecie! (3,69zl)
103. Wiadomosc specjalna dla nr xxx: Masz szanse na duza kase! Odpisz OK na 73339. Az xxx zl w puli (3,69zl)
104. Wlasnie otrzymales kolejna szanse na duza gotowke. Tak trzymaj. W puli ponad 200.000 zl
105. Wygraj duza kase już dzis! To proste! SMS o tresci OK. na 73339 daje Ci taka szanse! W puli ponad 200.000 zl. (3,69 zl)
106. Wygraj już teraz szanse na xxx zl. I kup sobie prezent o jakim marzysz! Wyslij Ok. na 73339. Spiesz się taka szansa moze sie nie powtorzyc! (3,69zl)
107. Wygrales szanse na odbior nagrody dnia. Wyslij OK na 73339 (3,69zl) i zaczekaj na informacje o zwyciezcy. Ponad 200.000 zl w puli!
108. Xxxxx zl = xxx + xxx+ xxx + duzo duzo wiecej! Wyslij OK. na 73339 zl i odbierz swoja szanse na gotowke! To Twoja szansa (3,69 zl)
109. Xxxxx zl = xxx + xxx+ xxx + duzo duzo wiecej! Wyslij OK. na 73339 zl i odbierz swoja szanse na gotowke! W puli ponad 200.000 zl (3,69 zl)
110. xxxzl moze byc Twoje! To zalezy od Ciebie! Jeden sms o tresci OK na 73339 daje ci ta szanse (3,69zl). W puli xxx zl.
111. xxxzl moze trafic w Twoje rece! Wyslij sms o tresci OK na 73339 (3,69zl) i czekaj na nasz telefon.
112. Za mala wyplata? Zdobac premie! WyslijOK na 73339 (3,69zl) i zdobac nawet xxx zl. To Twoja szansa!
113. Zagrales! Bez obaw duza kasa w zasiegu reki! Wyslij TAK na 73339 (3,69 zl) i zwieksz swoja szanse ! Wygrana przed Toba! Ponad 200.000 zl w puli!
114. Zagrales! Bez obaw xxx zl w zasiegu reki! Wyslij TAK na 73339 (3,69 zl) i zwieksz swoja szanse ! Wygrana przed Toba!
115. Zaskoczymy Cie, ale jestes coraz blizej wygranej! Wystarczy wyslac OK na 73339 (3,69zl) by miec szanse nawet na wygrana! Ponad 200.000 zl w puli!
116. Zostan dzisiejszym zwyciezca! Wyslij OK. na 73339 i zagraj o xxxxzl Spiesz się! (3,69zl)
117. Zrob sobie prezent! Wyslij do nas OK na 73339 (3,69zł) i zgarnij wielka kase! W puli ponad 200.000 zl. Losowanie juz dzis!
118. Zwyciezstwo jest blisko! Zwieksz szanse na wygrana.Wyslij OK na 73339 (3,69zl). W puli ponad 200.000 zl. Zagraj i stan sie dzisiejszym zwyciezca!
119. Zwyciezstwo jest blisko! Zwieksz szanse na wygrana.Wyslij OK na 73339 (3,69zl). xxx zl to dziesiejsza wygrana!

Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 612), zatwierdzam niniejszy regulamin.

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej