STRONA GŁÓWNALISTA ZWYCIĘZCÓWREGULAMIN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
"KUMULACJA"

1. Organizator, czas trwania i podstawy prawne funkcjonowania Loterii. §1. Organizator, czas trwania i podstawy prawne funkcjonowania Loterii.

1. Loteria Audioteksowa pod nazwą „Kumulacja”, (zwana dalej „Loterią”), organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
2. Organizatorem Loterii pod nazwą „Kumulacja” jest ALPHA MOBILE Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Okopowej 18b/2, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372413, numer REGON 142714672, tel. (83) 410-53-28, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacyjno-prawną funkcjonowania Loterii. Każdy Uczestnik wraz ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Loterii wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu.
4. Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Loteria trwa od dnia 15. marca 2013 roku, do dnia 15. marca 2015 roku, z zastrzeżeniem, że wiadomości SMS uprawniające do wzięcia udziału w Loterii można nadsyłać w terminie od dnia 15. marca 2013 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 15. lutego 2015 roku do godziny 23:59:59.
6. Nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu i przepisów prawa w trakcie trwania Loterii czuwa Komisja Kontrolna składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora i 1 osoby posiadającej świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§2. Uczestnicy.

1. Uczestnikami Loterii (dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie zamieszkałe na terenie RP osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i które posiadają numer telefonu zarejestrowany przez operatora sieci telefonii komórkowej działającego w Polsce lub które zostały upoważnione przez posiadacza numeru do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora oraz wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora.
3. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

§3. Zasady uczestnictwa w Loterii.

1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest przesłanie swojego zgłoszenia, w okresie od dnia 15. marca 2013 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 15. lutego 2015 roku, do godziny 23:59:59 w alternatywnych formach:
a) wiadomości SMS MO na odpłatny numer 73025 o dowolnej treści,
b) skutecznego obciążenia przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja odbywa się poprzez: wysłanie pod numer 60325 bezpłatnej wiadomości SMS o treści „KASA” lub „START KASA” (przy czym komenda „START KASA” jest równoznaczna komendzie „KASA”)
c) skutecznego obciążenia przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja odbywa się poprzez: wysłanie pod numer 60325 bezpłatnej wiadomości SMS o treści „OK” lub „START OK” (przy czym komenda „START OK” jest równoznaczna komendzie „OK”), lub poprzez
bezpłatną rejestrację internetową na stronie www.kumulacja.net oraz na innych użytych do promocji Loterii, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem numeru telefonu Uczestnika
w dalszej części zwanych Zgłoszeniem.
2. W materiałach promocyjnych Loterii, nieprzekazywanych poprzez wiadomości SMS, a także w wiadomości powitalnej, Uczestnik zostanie poinformowany: kto jest Organizatorem Loterii wraz z adresem korespondencyjnym Organizatora, o adresie strony internetowej www, pod którą udostępniony jest Regulamin i informacji jak można uzyskać tekst Regulaminu w wersji papierowej, o kosztach wiadomości SMS wysyłanych i odebranych w ramach Loterii, o informacji, że w Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Koszt przesłania Zgłoszenia SMS MO na numer 73025 wynosi 3 zł netto + VAT.
4. Koszt odebrania wiadomości SMS MT z numeru 60325 wynosi 3 zł netto + VAT.
5. Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS MO pod numer 73025 można dokonywać wielokrotnie.
6. Każde Zgłoszenie, czyli otrzymana wiadomość SMS MT w ramach usług subskrypcyjnych lub każda wysłana wiadomość SMS MO pod numer 73025, której koszt ponosi uczestnik, stanowi jeden los na loterii.
7. W ramach jednej usługi subskrypcyjnej Uczestnik będzie otrzymywał 1 płatną wiadomość SMS MT dziennie.
8. Każde przesłane Zgłoszenie będzie rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
9. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii, bierze udział w losowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W Loterii będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu, które wpłynęły i zostały zarejestrowane przez system teleinformatyczny Organizatora w okresie od dnia 15. marca 2013 roku od godziny 00:00:00, do dnia 15. lutego 2015 roku, do godziny 23:59:59.
10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w usłudze subskrypcyjnej aktywowanej poprzez wiadomość START OK lub OK wysyłając wiadomość SMS na numer 60325 o treści „STOP OK”. Koszt przesłania wiadomości na numer 60325 jest bezpłatny. Organizator wyłącza usługę subskrypcyjną w terminie 1 godziny od chwili otrzymania wiadomości SMS o treści „STOP OK”. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w usłudze subskrypcyjnej aktywowanej poprzez wiadomość START KASA lub KASA wysyłając wiadomość SMS na numer 60325 o treści „STOP KASA”. Koszt przesłania wiadomości na numer 60325 jest bezpłatny. Organizator wyłącza usługę subskrypcyjną w terminie 1 godziny od chwili otrzymania wiadomości SMS o treści „STOP KASA”.
11. Rezygnacja z usługi subskrypcyjnej nie powoduje utraty dotychczas uzyskanych losów na Loterii, które biorą udział w losowaniu do zakończenia trwania Loterii na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie, oprócz wiadomości powitalnej, w każdym dniu trwania Loterii, maksymalnie do 5 dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS dotyczących Loterii „Kumulacja” o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnik ma prawo domagania się od Organizatora, by ten nie przysyłał mu dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS. W tym celu Uczestnik wysyła wiadomość SMS o treści „STOP KUMULACJA” pod bezpłatny numer 8043 Po wysłaniu wiadomości SMS o treści „STOP KUMULACJA” Organizator w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania tej wiadomości zaprzestanie wysyłania Uczestnikowi dodatkowych wiadomości.
14. Rezygnacja z otrzymywania dodatkowych promocyjnych wiadomości SMS nie powoduje wypisania się Uczestnika z Usługi Subskrypcyjnej, co następuje wyłącznie w formie opisanej w §3 pkt 10 Regulaminu.
15. Organizator zobowiązuje się do przesyłania Uczestnikom Loterii wiadomości SMS wyłącznie o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§4. Nagrody

1. Łączna pula nagród w Loterii wynosi: 724 000 zł (siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.
2. W Loterii przewidzianych jest 703 Nagrody Dzienne, Nagroda Dodatkowa i Nagroda Specjalna.
3. Podstawowa pula Nagrody Dziennej wynosi 1000 zł.
4. Na pulę Nagrody Dziennej składa się 10 nagród: Nagroda Główna w wysokości nie niższej niż 1000 zł, 2 nagrody po 500 zł, 3 nagrody po 300 zł i 4 nagrody po 100 zł.
5. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę spośród wskazanych powyżej 10 nagród.
6. W przypadku wylosowania przez Zwycięzcę nagrody innej niż Nagroda Główna różnica pomiędzy wysokością Nagrody Głównej w danym losowaniu a wysokością wylosowanej nagrody przechodzi do puli Nagrody Głównej w następnym losowaniu.
7. Wysokość Nagrody Głównej w danym dniu losowania zostanie przedstawiona przez Organizatora na stronie www.kumulacja.net.
8. W przypadku wylosowania przez zwycięzcę Nagrody Głównej, w następnym losowaniu wysokość Nagrody Głównej powraca do kwoty 1000 zł.
9. Nagroda Dodatkowa wynosi co najmniej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i zostanie rozlosowana spośród wszystkich losów uczestniczących w Loterii przez cały okres jej trwania.
10. Na wysokość Nagrody Dodatkowej składa się suma: kwoty 20.000 zł i kwoty Nagrody Głównej pozostałej po ostatnim losowaniu. Jeżeli wysokość Nagrody Głównej po ostatnim losowaniu wynosiła 0 zł, to wysokość Nagrody Dodatkowej jest równa kwocie 20.000 zł.
11. Nagroda Specjalna wynosi 1000 zł i będzie rozlosowana spośród tych uczestników Loterii, którzy do dnia 15. lutego 2015 roku wyrażą zgodę na przesłanie oferty dotyczącej nowych Loterii organizowanych przez Organizatora oraz przesyłanie informacji promocyjnych i marketingowych, jak również na otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami handlowymi dotyczącymi działalności Organizatora i podmiotów związanych z Organizatorem na zasadach określonych w §9 pkt 5 Regulaminu.
12. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród w danym dniu jest skuteczne obciążenie przez swojego Operatora opłatą za wysłaną wiadomość SMS stanowiącą zgłoszenie do Loterii, bądź skuteczne obciążenie przez swojego Operatora za otrzymaną wiadomość SMS MT w ramach usługi subskrypcyjnej, której aktywacja stanowi zgłoszenie do Loterii. §5. Zasady wyłaniania Zwycięzców Loterii.
1. Zwycięzcy wyłaniani są w drodze losowania przeprowadzanego przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowania za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Zwycięzców Loterii, spośród numerów telefonów uczestniczących w Loterii.
2. Podczas losowania program komputerowy wyłania Zwycięzcę oraz wysokość Nagrody.
3. Losowanie nagród przeprowadzane jest w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji Kontrolnej.
4. Losowanie Nagród Dziennych będzie się odbywało w okresie od dnia 16. marca 2013. roku do dnia 16. lutego 2015 roku codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W poniedziałek następujący po sobocie i niedzieli wypadających w okresie trwania Loterii przeprowadzone zostaną 3 losowania. W przypadku, gdy w okresie trwania Loterii wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, następnego dnia, w którym zgodnie z niniejszym Regulaminem powinno mieć miejsce losowanie, nastąpi losowanie dodatkowe.
5. Losowanie Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej odbędzie się dnia 16. lutego 2015 roku.
6. Losowanie Zwycięzcy Nagrody Specjalnej odbędzie się dnia 16. lutego 2015 roku.
7. W każdym losowaniu Nagrody Dziennej biorą udział losy zdobyte przez Uczestników w dniu, za które odbywa się losowanie. Numer telefonu każdego Uczestnika będzie figurował na liście uczestników losowania w ilości stanowiącej odpowiednik losów uzyskanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu w dniu poprzedzającym losowanie.
8. W losowaniu Nagrody Dodatkowej biorą udział wszystkie losy zdobyte przez Uczestników w czasie trwania Loterii.
9. W losowaniu Nagrody Specjalnej biorą udział wszystkie losy zdobyte w czasie trwania Loterii przez Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w §4 pkt 11 Regulaminu.
10. W każdym losowaniu Nagrody Dziennej, Nagrody Dodatkowej i Nagrody Specjalnej zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca Nagrody Dziennej oraz jeden kandydat rezerwowy do tej nagrody na wypadek zaistnienia przewidzianych w niniejszym Regulaminie okoliczności wykluczających nabycie przez zwycięzców uprawnień do odbioru nagrody.
11. Po dokonaniu losowania zwycięzcy Nagrody Dziennej, Nagrody Dodatkowej i Nagrody Specjalnej, do Zwycięzców tych nagród zostaną podjęte próby powiadomienia telefonicznego z numeru Organizatora (83) 410-53-28, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu losowania, na numer telefonu, za pośrednictwem którego zostało wysłane Zgłoszenie. Organizator zastrzega, że każda rozmowa ze Zwycięzcą będzie nagrywana. W przypadku, gdy Zwycięzca nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do nagrody.
12. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą danej nagrody (Dziennej, Dodatkowe, Specjalnej). Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą nagrody rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia ze Zwycięzcą danej nagrody Organizator podejmie próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do danej nagrody. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą do nagrody.
13. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wypłatę nagrody.
14. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w §5 pkt 11 i 12 Regulaminu, Zwycięzca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w §2 pkt 2 Regulaminu, że jest osobą pełnoletnią oraz oświadczenie, o tym, że jest właścicielem karty SIM lub, że został upoważniony przez właściciela karty SIM do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu, a ponadto podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica numer domu i numer mieszkania), nr PESEL oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana nagroda, a także oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
15. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków określonych w §5 pkt 14 lub zaistnieją okoliczności określone w punkcie §5 pkt 11 lub §5 pkt 12 Regulaminu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody kandydata rezerwowego. Kandydat rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą połączenia telefonicznego w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia, w którym poprzednio weryfikowana osoba utraciła prawo do nagrody.
16. Czynności, o których mowa w pkt. 12 i 15 podejmowane są przez Organizatora pod nadzorem Komisji Kontrolnej.
17. Weryfikacja kandydatów rezerwowych będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną powyżej.
18. Wyłanianie Zwycięzców Nagrody Dziennej, Nagrody Dodatkowej i Nagrody Specjalnej zostanie zakończone do dnia 22. lutego 2015 roku. W przypadku, gdy do dnia 22. lutego 2015 roku, nie zostanie wyłoniony lub nie zgłosi się Zwycięzca którejkolwiek z nagród, dana nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
19. Lista Zwycięzców nagród będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji listy Zwycięzców na stronie www.kumulacja.net przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię, pierwsza litera nazwiska, nazwa miejscowości zamieszkania Zwycięzcy oraz rodzaj wygranej nagrody.

§6. Wydawanie nagród.

1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę danej nagrody, w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, w dniu powiadomienia o wygranej, następujących danych:
a) imienia i nazwiska albo nazwy Zwycięzcy Nagrody Dziennej, Nagrody Dodatkowej lub Nagrody Specjalnej, serii i numeru dowodu osobistego,
b) adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) Zwycięzcy Nagrody Dziennej, Nagrody Dodatkowej lub Nagrody Specjalnej,
c) numeru PESEL
d) numeru rachunku bankowego, na który nagroda ma zostać przekazana (w przypadku nagrody pieniężnej).
2. Warunkiem wydania nagrody jest złożenie przez Zwycięzcę danej nagrody, w rozmowie telefonicznej, o której mowa w §5 pkt 11 - 15 Regulaminu, wymienionych tam oświadczeń.
3. W przypadku odmowy podania w rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt. 1, wymaganych danych lub niezłożenia wymaganych oświadczeń, o których mowa w pkt. 2, przez Zwycięzcę Nagrody, Zwycięzca nie nabędzie uprawnienia do otrzymania nagrody, a nagroda przypada kandydatowi rezerwowemu. Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem rezerwowym w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynie określony w pkt. 2 termin na złożenie przedmiotowych oświadczeń. W każdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w §5 pkt 11 - 15 Regulaminu.
4. Wydanie nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę w terminie indywidualnie uzgodnionym ze Zwycięzcą, jednak nie później niż do dnia 28. lutego 2015 roku.
5. Wydanie nagród pieniężnych o wartości powyżej 2280 zł nastąpi z potrąceniem należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody.
6. Wydanie nagród w Loterii zakończy się do dnia 14. grudnia 2014. roku. W przypadku, gdy którakolwiek z nagród nie zostanie wydana Zwycięzcy w terminie do dnia 28. lutego 2015 roku z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy danej nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
7. Jeżeli żaden ze Zwycięzców nie spełni warunków określonych w ustępach poprzedzających nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
8. W każdym razie wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§7. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji.
1. Reklamacje dotyczące realizacji procedury przeprowadzenia Loterii można składać wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, jednakże nie później niż w terminie do dnia 5. marca 2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód skargi, numer telefonu, z którego wysłane zostało Zgłoszenie, treść wysłanego SMS-a, datę i godzinę wysłania SMS-a.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zarzuty zawarte w reklamacjach będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.
6. Roszczenia z tytułu udziału w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§8. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych, za wiadomości nie dostarczone przez operatorów telekomunikacyjnych ani za niezarejestrowanie transakcji w systemie Organizatora z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych lub błędy systemu billingowego operatora telekomunikacyjnego. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Loterii dokonane jest przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane próby zgłoszenia udziału w Loterii.

§9. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Loterii jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród.
2. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Każdy Uczestnik Loterii wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Loterii „Kumulacja”.
4. Do każdego Uczestnika może zostać wysłany dodatkowy SMS zwrotny z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie oferty dotyczącej nowych Loterii organizowanych przez Organizatora oraz przesyłanie informacji promocyjnych i marketingowych, jak również na otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami handlowymi dotyczącymi działalności Organizatora i podmiotów związanych z Organizatorem.
5. Potwierdzeniem wyrażenia zgody przez Uczestnika na otrzymywanie opisanych powyżej informacji, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), będzie przesłanie przez Uczestnika wiadomości SMS o treści: ZGODA na bezpłatny numer 8043.

§10. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Loterii dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kumulacja.net. Na pisemnie złożone w siedzibie Organizatora lub pocztą żądanie doręczenia Regulaminu, Regulamin zostanie Uczestnikowi doręczony w formie pisemnej.
2. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu.
3. Roszczenia Uczestników wobec Organizatora będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń Zwycięzców. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), zatwierdzam niniejszy regulamin. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Załącznik do Regulaminu loterii audioteksowej „Kumulacja” – treści wiadomości SMS jakie uczestnicy będą otrzymywać od Organizatora.

1. [xxxx] zl czeka na Ciebie! Nie czekaj Ty i zwieksz swoje szanse na gotowke! Wyslij TAK pod 73025 i spraw sobie niespodzianke! Trzymam kciuki! (3,69 zl)
2. xxx zl prawie w reku, a moze i wiecej. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) Nawet xxx zl moze trafic wlasnie do Ciebie! Nie czekaj!
3. xxx zl moze byc Twoj! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i poczekaj na nasz telefon!
4. Badz mistrzem! 1 - 0 dla Ciebie. Walcz dalej! Zwyciestwo jest blisko! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) xxx zl w grze!
5. Badz mistrzem! Nie przegraj. SMS [keyword] na 73025 (3,69zl) pozwoli Ci zdobyc kolejne punkty i szanse nawet na xxx zl
6. Brakuje CI xxx zl? Nie wiesz jak je zdobyc? Pieniadze sa w zasiegu twojej reki! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) by miec szanse na ich odbior!
7. Brawo! Wlasnie Ty zagrasz o dzisiejsza KUMULACJE, jezeli wyslesz SMS o tresci KUMULACJI na 73025. xxx zl w grze. Wyslij juz teraz! (3,69zl)
8. Było blisko, xxx zl nadal czeka! Wygrana moze byc Twoja. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). Nie czekaj!
9. Chce byc z Toba! W Twojej kieszeni! Ty i [xxxxx] zl, ladne polaczenie, prawda? SMS pod 73025 moze to sprawic! Zrob to! (3,69 zl)
10. Czy wiesz, ze KUMULACJA czeka na Ciebie! Nawet xxx zl! Wystarczyc wyslac [keyword] na 73025 (3,69zl) by o nie zawalczyc!
11. Do nr xxx: XXX zl czeka na Ciebie! Pieniadze sa blisko! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). Szansa na glowna wygrana przed Toba!
12. Dobre zagranie, zblizasz sie do celu! Nawet xxx zl moze byc Twoje! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl), aby miec szanse na ich odbior!
13. Dzis do wygrania xxx zl! Masz duze szanse! Wyslij TAK na 73025 (3,69 zl) by miec szanse na ich odbior!
14. Dzis do wygrania xxx! Masz duze szanse! Wyslij TAK na 73025 (3,69 zl) by miec szanse na ich odbior.
15. Dzis Twoj dzien! KUMULACJA! xxx zl w puli! Wyslij OK na 73025 (3,69zl) i zwieksz swoja szanse na wygrana
16. Dzisiejsza KUMULACJA moze byc Twoja! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) byc moze xxx zl czeka dzis wlasnie na Ciebie!
17. FANTASTYCZNIE! Twoj nr xxx ma szanse wygrac nagrode dnia! Jestes naprawde blisko! Xxx to kwota o ktora dzis grasz! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl)
18. Grasz juz o [xxxxx] zl! A moze chcialbys zwiekszyc swoje szanse na wygrana? To proste! SMS TAK na 73025 i juz jestes blizej! Nie czekaj! (3,69 zl)
19. Gratulacje! Odbierz premie i zwieksz swoja szanse na wygrana. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). Nawet xxxx zl moze trafic do Ciebie!
20. Gratulujemy! Nr xxx jest bliski KUMULACJI xxx zl.Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zwieksz swoje szanse juz teraz!
21. Jestes bliski spelnieniu marzen. Nie poddawaj sie! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) Nawet xxx zl moze trafic wlasnie do Ciebie!
22. Juz za chwile losowanie! Xxx zl moze trafic wlasnie do Ciebie! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i spelnij swoje marzenia!
23. Kasa przed Toba. Wyciagnij po nia reke! Nawet xxxx zl! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) a moze trafi ona wlasnie do Ciebie!
24. Kreci ci Europa czy wolisz dalsza podroz? xxx moze spelnic Twoje marzenia. Wyslij TAK na 73025 (3,69zl)! Juz teraz!
25. Kreci ci Europa czy wolisz dalsza podroz? xxxx zl na pewno pomoze! Wyslij TAK na 73025 (3,69zl)! Nie zwlekaj!
26. KUMULACJA: Informacja poufna:Dzis gra mało osob i masz duze szanse na wygrana.xxxx zl w puli.Nie zwlekaj.Wyslij OK na 73025 (3,69zl) i powieksz swoje szanse.
27. Lubisz gry losowe? KUMULACAJA czeka na Ciebie! Xxx zl w puli! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zgarnij kase!
28. Lubisz ryzyko? Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) . Nawet xxx zl moze byc Twoje! Nie czekaj! Wyslij juz teraz!
29. Marzysz o podrozach, a brak ci kasy! Wyslij TAK na 73025 (3,69 zl) i zwieksz swoje szanse na ekstra kase ! Xxx zl w puli!
30. Marzysz o wakacjach, a pusto w portfelu? Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) i spelnij swoje marzenia. Nawet xxx zl do wygrania!
31. Marzysz o wielkiej kasie? KUMULACJA to Twoja szasna! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zagraj o xxx zl
32. Masz ochote podrozowac! Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) i zdabac ekstra kase na wakacje! Xxxzl w puli!
33. Nawet xxx zl czeka na uzytkownika z nr xxxx. Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) i zwieksz swoje szanse na wygrana.
34. Nie moge bez Ciebie zyc! To ja, [xxxx] zl do wygrania w dzisiejszej Kumulacji! SMS pod 73025 moze sprawic, ze bedziemy w koncu razem! Na co czekasz? (3,69zl)
35. Nigdy nic nie wygrales. Teraz masz prawdziwa szanse! Xxx zl moze Trafic do Ciebie! Wyslij [keyword]na 73025 (3,69zl) i poczekaj na nasz telefon!
36. Niepostarałes sie, ale nadal masz szanse! Wygrana jest naprawde blisko! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl)! xxx zl w puli!
37. Nr xxx jest bliski wygranej! Wystarczy SMS o tresci [keyword] na 73025 (3,69zl) by zblizyc sie do celu! Dzis grasz o xxx zl!
38. Nr xxx to potencjalny zwyciezca dzisiejszej KUMULACJI! Opisz na 73025 (3,69 zl) i zagraj o xxx! Nie czekaj!
39. Nr xxx zostal wytypowany do gry o xxx zl. Wlasnie teraz wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). To Twoja szansa!
40. Nr xxxxx zbliza sie do wygranej! Wyslij sms o tresci [keyword] na 73025 (3,69zl) Duza kasa w zasiegu reki!
41. Numer xxx ma dzis duze szanse na wygrana. Wyslij Tak na 73025 (3,69 zl) by zwiekszyc swoje szanse. xxx zl w puli!
42. Poddaj sie emocjom! Nie odpuszczaj! xxx zl moze byc Twoje. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) Te pieniadze NAPRAWDE moga byc TWOJE!
43. Podroz dookoła swiata? xxx zl na pewno wystarczy. Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) i zwieksz swoja szanse na wygrana!
44. Portfel pusty, a czas na wakacje! Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) i zwieksz swoje szanse na ekstra kase na wyjazd! xxx zl czeka zwyciezce!
45. Potrzebujesz motywacji ? Czy xxx zl Cie wystaczy? Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) . Pieniadze moga byc Twoje!
46. Prawie wygrales xxx zl, ale jeszcze masz sznse nawet na xxx zl. Nie odpuszczaj! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl)
47. Puk, puk! Kto tam? To ja, [xxxxx] zl. Chce Ciebie! Wyslales juz SMSa pod 73025? Kazdy z nich to wieksza szansa, ze bedziemy w koncu razem.. Czekam..(3,69 zl)
48. Rozbij bank! Wygrana moze byc Twoja! Wygaj fortune! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) W puli czeka az xxx zl! Na Ciebie?
49. Rozgrywka w trakcie! Nagroda coraz blizej! Kontynuuj i zwieksz swoje szanse! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) xxx zl w grze!
50. Spraw sobie przyjemnosc i wygraj kase! xxx w puli. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i odbierz szczesliwy los!
51. Strzal w dziesiatke! Wygrana moze trafic do wlasnie do Ciebie!Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zyskaj kolejna szanse na wygrana. xxx zl w grze!
52. To Twoj dobry dzien! Twoj Nr xxx wygral szanse zdobycia xxx zl! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) Losowanie juz dzis! Powodzenia!
53. Udalo sie! Zdobyles szanse na xxxx zl! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i przekonaj sie czy trafia one wlasnie do Ciebie!
54. UWAGA! KUMULACJA! Dzis grasz o xxxx. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). Losowanie juz dzis! POWODZENIA!
55. Wiesz o ile dzisiaj gramy? O [xxxx] zl!! Tylko SMS o tresci GRAM pod 73025 zwiekszy Twoje szanse na te pieniadze! Pomysl co za nie mozesz miec... (3,69 zl)
56. Wlasnie teraz mozesz wygrac xxx zl. Wystarczy wyslac TAK na 73025 (3,69zl) Nie czekaj! Taka okazja moze sie nie powtorzyc!
57. Wlasnie teraz mozesz wygrac xxx zl. Wystarczy wyslac TAK na 73025 (3,69zl) Nie czekaj! Zrob to teraz i wez los w swoje rece!
58. Wygrales szanse na odbior nagrody dnia. Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zaczekaj na informacje o zwyciezcy.
59. Za mala wyplata? Zdobac premie! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zdobac nawet xxx zl. To Twoja szansa!
60. Zagrales! Bez obaw xxx zl w zasiegu reki! Wyslij TAK na 73025 (3,69 zl) i zdobadz kolejne punkty ! Wygrana przed Toba!
61. Zapunktowales! Nie daj sie wyprzedzic! Wyslij TAK na 73025 (3,69zl) inni juz graja, a pieniadze czekaja!
62. Zaskoczymy Cie, ale jestes coraz blizej wygranej! Wystarczy wyslac [keyword] na 73025 (3,69zl) by miec szanse nawet na xxx zl
63. Zremisowales! Nie daj sie! Zwyciestwo nadal jest w zasiagu Twojej reki! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) xxx zl w puli!
64. Zwyciestwo jest blisko. Zwieksz swoja szanse Wystarczy SMS o trsci [keyword] na 73025 (3,69zl) by xxx zl moglo trafic do wlasnie Ciebie!
65. Zwyciezstwo jest blisko! Zwieksz szanse na wygrana.Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). xxx zl to dziesiejsza wygrana!
66. Kolej na Ciebie! Wyslij [keyword] 73025 (3,69zl) i zgarnij xxxzl w dniu dzisiejszym!
67. Daj sobie chwile radosci! Wygraj xxxzl juz teraz! Wyslij sms o tresci [keyword] na 73025 (3,69zl) by mieć szanse naich odbior
68. Kolejna szansa na kase! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zdobac szanse na xxxzl!
69. Daj sobie zrobic prezent! Wyslij do nas [keyword] na 73025 (3,69zł) i zgarnij xxx zl! Losowanie już dzis!
70. Rozdajemy kase! Dzisiaj xxxzl! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl), a przekonasz sie czy wygrales!
71. xxxzl moze byc Twoje! To zalezy od Ciebie! Jeden sms o tresci [keyword] na 73025 (3,69zl). W puli xxx zl loterii!
72. Nie czekaj az xxxzl przejdzie obok Ciebie! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl). To moze byc Twoj dzien i Twoje pieniadze!
73. Kolejny dzien z nagroda dla Ciebie! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zgarnij xxxzl!
74. Czekamy na Ciebie! Wyslij sms o tresci [keyword] na 73025 (3,69zł) i zgarnij dzisiejsza pule xxxzl!
75. Za jedyne 3,69zl mozesz wygrac xxxzl! Wyslij [keyword] na 73025. Nie mozesz czekac, bo inni tez graja!
76. Kolejna okazja tylko dla Ciebie! Wyslij [keyword] pod numer 73025 (3,69zł) by zgarnac xxxzl w gotowce!
77. Dokonaj szybkiej decyzji! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i zagraj o xxxzl! To szansa na zastrzyk pieniedzy!
78. xxxzl do Ciebie przemawia? Do dobrze! Wyslij [keyword] na 73025 (3,69zl) i wez udzial w losowaniu!
79. KUMULACJA: xxxzl moze trafic w Twoje rece! Wyslij sms o tresci [keyword] na 73025 (3,69zl) i czekaj na nasz telefon.
80. Organizator Loterii: Alpha Mobile Sp. z o.o. Regulamin dostepny: Biala Podlaska, Okopowa 18b/2 oraz na www.kumulacja.net Loteria tylko dla osob pelnoletnich
81. Loteria jeszcze nie rozpoczela sie.
82. Witamy w Loterii Kumulacja. Otrzymasz 1 SMSa dziennie, koszt kazdego SMS to 3,69 z VAT. Reg. kumulacja.net. Aby zakonczyc wyslij STOP OK na 60325
83. Witamy w Kumulacja. Oplata za kazdy przychodzacy SMS to 3,69 PLN brutto. Otrzymasz 1 SMS dziennie. Regulamin: www.kumulacja.net
84. Witaj w Loterii Kumulacja! Ponad 200 nagród w puli! Otrzymasz codziennie jedna wiadomosc z szansa na super nagrody! Kazdy SMS przychodzacy kosztuje 3,69 PLN z VAT. Regulamin: reg.kumulacja.net. Aby zakończyć wyślij SMS o treści STOP OK na numer 60325 (0 PLN)
85. Numer zostal wypisany z loterii. Dziekujemy.
86. Loteria juz sie zakonczyla. Aby otrzymywac informacje o kolejnych konkursach i loteriach, wyslij ZGODA na 8043 (0zl)- SMS DARMOWY, CALKOWICIE BEZ OPLAT!
87. Bedziesz otrzymywac informacje o innych Loteriach i Konkursach Organizatora. Juz niedlugo szanse na OLBRZYMIA kase!
88. Jesli chesz wylaczyc usluge subskrypcyjna wyslij SMS o tresci STOP OK na numer 60325.Reg www.kumulacja.net
89. Witamy w Loterii KUMULACJA! Wlasnie otrzymales szanse na duze pieniadze w losowaniu!
90. WITAMY W LOTERII KUMULACJA. OPLATA ZA KAZDEGO PRZYCHODZACEGO SMS MT TO 3,69 PLN BRUTTO. WWW.KUMULACJA.NET
91. Usluga KUMULACJA zastala usunieta.
92. KUMULACJA! W puli nagrod loterii jest xxx zl! Wyslij teraz OK na 73025 i zaczekaj na nasz telefon! (3,69zl)
93. KUMULACJA:Nr xxx zostal nominowany. Na zwyciezce czeka nawet xxxzl. Wyslij OK na 73025 już teraz( 3,69zl)
94. Graj!! Wyslij 1 smsa o tresci OK na 73025. Nie trac czasu! xxx zl czeka na zwyciezcow! (3,69zl)
95. KUMULACJA: Jakiej jeszcze nie bylo! Opisz OK na 73025 (3,69zl) i zawalcz o xxxzl. Z nami marzenia sie spelniaja!
96. KUMULACJA: xxx zl w puli! Wyslij OK na 73025 . Gdy do Ciebie oddzwonimy wygrywasz pieniadze na 100%. (3,69zl)
97. KUMULACJA: xxx zl w puli. Dzieki jednemu smsowi o tresci OK na 73025 masz szanse na jej otrzymanie. (3,69zl)
98. Nie masz pieniedzy na wakacje! Nie wiesz jak je zdobyc? Wyslij OK na 73025 i zdobadz xxx zl (3,69zl)
99. Wiadomosc specjalna dla nr xxx: Masz szanse na duza kase! Odpisz OK na 73025. Az xxx zl w puli (3,69zl)
100. KUMULACJA: Dolacz do nas i zagraj nawet xxxzl. Juz teraz wyslij OK 73025 i zaczekaj na nasz kontakt! (3,69zl)
101. KUMULACJA: Sprobuj szczescia w nowej loterii. Do wygrania nawet xxxzl.Wyslij OK na 73025 (3,69zlzVAT) Juz teraz!
102. Kumulacja, codziennie kasa do wygrania. Wyslij OK na 73025 (3,69zl z VAT) Masz szanse nawet na 150 000zl w loterii.
103. KUMULACJA: Wazna wiadomosc dla nr xxx. Do wygrania nawet 150.000tys. w loterii Nie czekaj wyslij Ok na 73025 (3,69zl) Spiesz sie.
104. KUMULACJA! Codziennie masz szanse na wygrana w loterii. Wyslij OK na 73025 (3,69zl z VAT) i zgarnij cala pule! Nawet do 150 tys!
105. KUMULACJA czeka: Wyslij OK na 73025 (3,69zl z VAT) min wygrana to 100 zl, ale mozesz garnac nawet xxx zl w loterii. GRAJ Warto!
106. KUMULACJA:Zagraj i wygraj prawdziwe pieniadze. Sprawdzone! Wyslij OK na 73025 (3,69zl) Do wygrania nawet xxxzl
107. KUMULACJA:Juz teraz zasil swoje konto! Wyslij OK na na 73025 . Nawet xxx zl moze trafic do wlasnie do Ciebie! (3,69zl)
108. KUMULACJA:Juz dzis graj o xxx zl. Wyslij OK na 73025 (3,69zl) Taka szansa moze sie nie powtorzyc! Wykorzystaj ja TERAZ
109. Nr xxx to potencjalny zwyciezca wielkiej KUMULACJA. Wyslij OK na 73025 (3,69 zl) xxx zl w grze! Masz szanse je zdobyc!
110. Kumulacja: Wlasciel nr xxx ma wielkie szanse na wygrana. xxx zl w puli. Wyslij OK na 73025 (3,69 zl) Nie strac takiej okazji.
111. KUMULACJA: xxx zlw puli! Wyslij OK na 73025 (3,69zl). Zrob to jak najszybciej, a moze zostaniesz zwyciezca wielkiej KUMULACJI. GRAJ!
112. KUMULACJA:UWAGA! xxx zl w puli.Te pieniadze moga trafic do Ciebie.Odpisz OK na 73025 (3,69zl), aby wiekszyc swoje szanse na ich otrzymanie.
113. Kumulacja:codziennie masz szanse na wygrana.Nawet xxx zl moze trafic do Ciebie!Spiesz sie, inni juz graja! Wyslij ok 73025 (3,69zl),
114. Kumulacja:Codziennie ktos wygrywa. Czemu nie ty? Daj nam szanse na przekazanie Ci wygranej! Wyslij OK na 73025 (3,69zl) xxx zl w grze!
115. KUMULACJA:Do nr xxx! Graj bo masz szanse na na wielka wygrana! !xxx zl w loterii! Wyslij OK na 73025 (3,69 zl) i poczekaj na nasz telefon! (3,69zl)
116. KUMULACJA:Nawet 150.000zl czeka na uzytkownika z nr xxx.Wyslij OK na 73025 i zwieksz swoje szanse. (3,69zl)
117. Aktualnie kumulacja na najblizsze losowanie wynosi az xxx zl. Zagraj Teraz! Wyslij OK na 73025 i czekaj na nasz telefon (3,69zl)
118. KUMULACJA:Nie zagrasz,nie wygrasz.Zrobisz jak chcesz,ale ignorujac tracisz swoja szanse.SLIJ OK na 73025 185.000zl (3,69zl)
119. KUMULACJA:GRATULUJE nr xxx ma szanse na wygrana w KUMULACJI! Wyslij OK na 73025 i zwieksz swoje szanse! xxx zl w loterii (3,69zl)
120. Zwieksz swoja wygrana o 1000 zl wyrazajac zgode na otrzymywanie tresci reklamowych od Alfa Mobile i jej partnerów Wyslij bezplatnie Zgoda na 8043 już teraz!
121. Wygraj dodatkowe 1000zl! Wyslij ZGODA na 8043 (0zl)! Wyraz zgode na otrzymywanie tresci reklamowych od Organizatora i zgarnij ekstra kase! Wyslij ZGODA na 8043!
122. Wlasnie teraz masz szanse na 1000zl. Wyslij Zgoda na 8043 (0zl) i wyraz zgode na otrzymywanie tresci marketingowych od Alpha Mobile i partnerow!
123. 1000zl ekstra! Może być Twoje? Jak ? Wyslij zgoda na 8043 (0zl) i wyraz zgodę na otrzymywanie tresci marketingowych od Alpha Mobile i partnerow! Losowanie już dzis!
124. 1000zl ekstra może być Twoje?Jak?Wyslij zgoda na 8043 (0zl) i wyraz zgodę na otrzymywanie tresci marketingowych od Alpha Mobile i partnerow! Losowanie niedlugo!
125. [xxxx] zl czeka na Ciebie! Nie czekaj Ty i zwieksz swoje szanse na gotowke! Wyslij OK pod 73025 i spraw sobie niespodzianke! Trzymam kciuki! (3,69 zl)